1. Start
 2.  – 
 3. Investerare
 4.  – Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Lars Pålsson

Lars Pålsson

Styrelseordförande

Född: 1961
Utbildning: Civilingenjör, Lund Tekniska Högskola
Invald: 2013
Huvudsysselsättning: Styrelseordförande i MultiQ International
Arbetslivserfarenhet: Grundare av Mikrolund, Publiq Systems
Aktieinnehav: 36.036.230 aktier aktier.

Kristina Jarring Lilja

Kristina Jarring Lilja

Född: 1958
Utbildning: IHM Business School
Invald: 2014
Styrelseordförande: StyrelseAkademin Skåne, Campus Vänner, Gents AB
Styrelseledamot: Brännbornföretagen AB, StyrelseAkademin Sverige
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag och konsultverksamhet i eget bolag.
Arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom detaljhandel i bolag såsom
IC Companys, Nilson Group och senast CEO Micro Holding AB (publ).
Aktieinnehav: 0 aktier.

Jonathan Nilsson

Jonathan Nilsson

Född: 1965
Utbildning: Fil kand i företagsekonomi samt nationalekonomi, Lunds Universitet
Invald: 2013
Styrelseledamot: RAW Food House FANI AB, Johan Berhin Studios AB.
Huvudsysselsättning: VD Green Furniture Sweden AB.
Arbetslivserfarenhet: CFO Kwintet AB, Doro AB, VD MultiQ International AB (publ) 1999-2002.
Aktieinnehav: 50.000 aktier.

Emil Hjalmarsson

Emil Hjalmarsson

Född 1989
Utbildning: Civilingenjör
Invald i styrelsen: 2020
Huvudsysselsättning: Professionell investerare hos AB Grenspecialisten
Arbetslivserfarenhet: Kreditanalytiker Danske Bank Markets och Nordea
Aktieinnehav: 0 aktier

Henrik Esbjörnson

Henrik Esbjörnson

VD & Koncernchef

Född: 1975
Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska högskola, Civilekonom, Lunds Universitet
Tidigare anställningar: VD Strandmöllen AB, Vice VD Strandmöllen AB,  Operational Excellence Manager KMD, Affärsutvecklings/Innovationschef DSB Sverige, Managementkonsult Accenture
Aktieinnehav: 150 000 aktier

Therese Högberg

Therese Högberg

Ekonomichef

Född: 1973
Utbildning: Civilekonom, Lunds Universitet
Tidigare anställningar: CFO Unisport Scandinavia AB, Finance Manager Fyrklövern AB, Finance Manager Fleur dé Santé AB, Koncerncontroller Heidelberg Cement AB, Revisor Ernst & Young AB
Aktieinnehav: 300 000 aktier

Hans Ritschard

Hans Ritschard

Marknadschef

Född: 1960
Utbildning: Ingenjör tekniskt institut, Marketing Management
Tidigare anställningar: VD Publiq Systems, WM-data, QD-System
Aktieinnehav: 447.204 aktier.

Mads Henrik Hansen

Mads Henrik Hansen

VD Danmark

Född: 1980
Utbildning: E-MBA, Master in Management of Technology, Aalborg Univesity
Tidigare anställningar: Direktør Victor Soft ApS, Softwarechef Mermaid A/S, Udviklingschef Mermaid A/S, COO Mermaid A/S.
Aktieinnehav: 30.000 aktier.

Daniel Bloch

Daniel Bloch

VD Norge

Född: 1968
Utbildning: B.Sc. University of Oslo
Tidigare anställningar: Director of R&D Scala Inc., General Manager MetaLab AS, Headline.TV AS and Mermaid Norway AS
Aktieinnehav: 270 000 aktier.

Per Alm

Per Alm

Drift- & Inköpschef

Född: 1963
Utbildning: Studier vid Lunds Tekniska Högskola
Tidigare anställningar: Ericsson Radio Systems AB, Factum Data AB
Aktieinnehav: 150 000 aktier

Gustav Guldberg

Gustav Guldberg

Utvecklingschef & Servicechef

Född: 1981
Utbildning: Magisterexamen Systemvetenskap, Lunds
Tidigare anställningar: Qlik Technologies AB,
Qlik Technologies Inc.
Aktieinnehav: 75 000 aktier

Johan Husberger

Johan Husberger

Försäljningschef Sverige

Född 1967
Utbildning: Civilekonomexamen, marknadsföring, vid Lunds Universitet
Tidigare anställningar: VD IT Scandinavia, Affärsområdeschef Sydexpo, Försäljningschef Tele2, Gruppchef Poolia
Inget aktuellt aktieinnehav

Årsstämman är MultiQs högsta beslutande organ och det forum genom vilket aktieägarna kan utöva sitt inflytande över bolaget. Vid årsstämman lägger styrelsen fram årsredovisning och revisionsberättelse.

 

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 för MultiQ International AB (publ) hålls 19 maj 2020, klockan 13.00 på Scheelevägen 17, Lund. De aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämma bör lämna förslag till styrelsens ordförande senast 4 april 2020.​

 

Bolagsordning för 556458-6948 MultiQ International AB (publ).

§ 1 – Firma

Bolagets firma är MultiQ International (publ).

§ 2 – Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.

§ 3 – Verksamhet

Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva utveckling och försäljning av bildskärmslösningar och andra data- och multimediaprodukter, tillhandahålla därtill relaterade tjänster, samt driva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 – Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 30 000 000 SEK och
högst 120 000 000 SEK.

§ 5 – Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

§ 6 – Styrelse och revisor

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter. Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter.

§ 7 – Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 8 – Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats, inom sådan tid som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri.För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren även i föreskriven ordning anmäler antalet biträden (högst två).Bolagsstämma skall kunna hållas antingen i Malmö eller Lund.

§ 9 – Bolagsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.På årsstämma skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordning för stämman;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut
  – om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  – om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  – om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 8. Fastställande av arvode åt styrelse samt, i förekommande fall, revisorer;
 9. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter;
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 – Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning antogs på bolagsstämman den 8 maj 2014.

 

För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt av bolagets räkenskaper utses en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter. Uppdraget som revisor respektive revisorssuppleant gäller för tiden intill nästa årsstämma.

Bolagets nuvarande revisor är:
Martin Henriksson, Auktoriserad revisor, Ernst & Young