1. Start
  2.  – Pressreleaser

Kommuniké från årsstämman i MultiQ International AB (publ)

Vid årsstämman i MultiQ International AB (publ) ("MultiQ") den 24 maj 2022 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för samtliga som varit styrelseledamöter, verkställande direktör eller tillförordnad verkställande direktör i bolaget under 2021.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 och att bolagets överkursfond, balanserade resultat och årets resultat överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra utan suppleanter samt att till revisor ska väljas ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant. Till styrelseledamöter nyvaldes Johan Lind, Jonas Lagerqvist, Oskar Edespong och Vilhelm Schottenius. Johan Lind nyvaldes till styrelseordförande. Till bolagets revisor nyvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB.

Årsstämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Årsstämman godkände ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade om oförändrade principer för val av ledamöter i valberedningen samt instruktion till valberedningen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets bolagsordning. Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier över Nasdaq Stockholm eller genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare. Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ha till syfte att främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets aktieägare, använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av aktier över eller utanför Nasdaq Stockholm. Överlåtelsen ska ha till syfte att främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets aktieägare, använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram.

För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande
Johan Lind
Group CEO / Mediakontakt

johan.lind@vertiseit.se
+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist
Group Deputy CEO / CFO / IR-ansvarig

jonas.lagerqvist@vertiseit.se
+46 732 036 298

Bilagor:
Kommuniké från årsstämman i MultiQ International AB (PUBL) 2022