1. Start
  2.  – Pressreleaser

Kompletterande underlag inför årsstämma i MultiQ

Vertiseits förslag till beslut på MultiQ årsstämma 24 maj 2022

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman
Föreslås att Johan Lind utses till ordförande på bolagsstämman.

Punkt 10 Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
Föreslås att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Föreslås att bolaget för tiden intill nästa årsstämma ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 11 Styrelsearvode
Föreslås att inget styrelsearvode ska utgå.

Punkt 12 Revisorsarvode
Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Punkt 13-14 Val av styrelse samt styrelseordförande
Föreslås nyval av
Johan Lind
Jonas Lagerqvist
Oskar Edespong
Vilhelm Schottenius

Samtliga finns presenterade på Vertiseit hemsida vertiseit.se

Föreslås nyval av Johan Lind till styrelsens ordförande.

Samtliga ledamöter bedöms oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och beroende till större aktieägare. Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget. Avsteget från koden beror på att bolaget är under tvångsinlösen och avnotering, och kommer därefter att bli ett helägt dotterbolag inom Vertiseit koncernen.

Punkt 15 Val av revisor
Föreslås att bolagsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, nyväljer KPMG AB som bolagets revisor. KPMG har meddelat att Jan Malm kommer att utses till huvudrevisor.

Punkt 17 Beslut avseende valberedning
Föreslås att bolagsstämman beslutar att uppdra åt styrelseordföranden att, baserat på ägandet i bolaget i slutet av september månad 2022, sammankalla en valberedning om tre personer från var och en av de tre största aktieägarna/aktieägargrupperna i bolaget. Vid förändring av ägarförhållandena per utgången av det fjärde kvartalet, ska valberedningens sammansättning, om möjligt och om så anses erforderligt, anpassas till de nya ägarförhållandena. Valberedningen ska kvarstå till dess nästa valberedning har utsetts. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska styrelsens ordförande tillse att ledamoten ersätts av annan representant för de större aktieägarna. För det fall en ledamot av valberedningen inte längre representerar någon av de tre största ägarna/aktieägargrupperna i bolaget får valberedningen entlediga ledamoten. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden.

För ytterligare information kontakta:

Johan Husberger
tf vd MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 19
E-post: johan.husberger@multiq.com

Lars Pålsson
Styrelseordförande MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Bilagor:
Pressmeddelande MultiQ 220510