1. Start
 2.  – Pressreleaser

KALLELSE till årsstämma i MultiQ International AB (publ)

Aktieägarna i MultiQ International AB (publ), org.nr 556458-6948, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022, klockan 13.00. Bolagsstämman kommer att hållas i bolagets lokaler på Scheelevägen 17 i Lund.

Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 16 maj 2022, dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman senast onsdagen den 18 maj 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB senast den 16 maj 2022. Aktieägare bör i god tid före den 16 maj 2022 begära omregistrering av aktierna hos förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 18 maj 2022 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande ska ske skriftligen till MultiQ International AB (publ), att: Torbjörn Axelsson, Scheelevägen 17, 223 70 Lund (märk kuvertet "Årsstämma"), per telefon 010-211 66 00, eller via e-post investors@multiq.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer samt antal aktier och eventuella biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.

Fullmaktsformulär
Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ombeds sådan aktieägare att skicka fullmakt och övriga behörighetshandlingar till bolaget på ovan angivna adress. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.multiq.com samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e‑postadress.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning för stämman
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021
 9. Beslut om

a)     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b)     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

c)     ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer

 1. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av styrelsearvode
 3. Fastställande av revisorsarvode
 4. Val av styrelse
 5. Val av styrelseordförande
 6. Val av revisor
 7. Godkännande av ersättningsrapport
 8. Beslut avseende valberedning
 9. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
 10. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen om förvärv av egna aktier
 11. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen om överlåtelse av egna aktier
 12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Valberedningen har under året bestått av ordförande Lars Pålsson (representant för Mikrolund Holding AB), Malin Ruijsenaars (representant för AB Grenspecialisten) och Hans Skeppner. Pågående troliga ägarförändringar gör att valberedningen kan komma att förändras inför årsstämman. Valberedningen har därför valt att avvakta med att lämna förslag till stämman. Förslag från valberedningen offentliggörs så snart dessa lämnats.

Punkt 9 b Disposition av bolagets resultat
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 16 Godkännande av ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2021, vilken tillhandahålls på bolagets webbplats www.multiq.com.

Punkt 18 Emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att aktier motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier vid tiden för emissionen utges, dock högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som vid tiden för emissionen ryms inom gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagets bolagsordning.

Styrelsen ska därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till den möjliga avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att vid behov stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra för bolaget att på ändamålsenligt sätt finansiera företagsförvärv.

Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 19 Bemyndigande om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier enligt följande:

 1. Förvärv får ske över Nasdaq Stockholm eller genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare.
 2. Bolaget får förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärvet innehar högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
 3. Förvärv får ske till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid gällande kursintervallet.
 4.  Förvärv ska ske i enlighet med Nasdaq Stockholms vid var tid gällande regelverk.
 5. Förvärv får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie genomförs i syfte att fastställa villkoren i optionsprogram för de anställda.

Förvärvet ska ha till syfte att främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets aktieägare, använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram.

Beslut enligt styrelsens förslag är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 20 Bemyndigande om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande:
 

 1. Överlåtelse får ske över Nasdaq Stockholm.
 1. Överlåtelse får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning för aktierna får erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.
 2. Överlåtelse får ske genom påkallande av utfärdade köpoptioner i enlighet med optionsprogram för verkställande direktör, ledning och anställda.
 3. Bolaget får överlåta samtliga egna aktier som bolaget innehar.
 4. Överlåtelse får ske till ett pris per aktie inom det på börsen vid var tid gällande kursintervallet.
 5. Överlåtelse ska ske i enlighet med Nasdaq Stockholms vid var tid gällande regelverk.
 6. Överlåtelse får ej ske under den period då en uppskattning av en genomsnittlig kurs för bolagets aktie genomförs i syfte att fastställa villkoren i optionsprogram för de anställda.

Överlåtelsen ska ha till syfte att främja en effektivare kapitalstruktur i bolaget, skapa värde för bolagets aktieägare, använda de återköpta aktierna för att kunna genomföra företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt optionsprogram.

Beslut enligt styrelsens förslag, med undantag för optionsprogrammet enligt punkt 3 ovan, är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 3 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingarna, revisorsyttrande och ersättningsrapport enligt 8 kap 54 § respektive 53 a § aktiebolagslagen samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och skickas till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från bolaget. Samtliga handlingar kommer även från samma datum att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.multiq.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 123 264 771 stycken varav bolaget innehar 864 238 egna aktier.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första meningen ovan.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

* * * * *

Lund i april 2022
MultiQ International AB (publ)
Styrelsen

Bilagor:
MultiQ: Kallelse till årsstämma 2022