1. Start
  2.  – Finansiella rapporter

Bokslutskommuniké Januari - December 2021

Stark avslutning på ännu ett händelserikt år

Fjärde kvartalet
> Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 60,8 Mkr (42,1 Mkr)
> Rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till 3,5 Mkr (0,1 Mkr)
> Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 3,4 Mkr (-0,4 Mkr)
> Resultat per aktie för fjärde kvartalet blev   0,03 kr (-0,00 kr)

Helåret
> Intäkterna för perioden januari-december uppgick till 165,6 Mkr (138,3 Mkr)
> Rörelseresultat för perioden januari-december uppgick till 0,3 Mkr (-0,9 Mkr)
> Resultatet efter skatt för perioden januari-december uppgick till -5,3 Mkr (-1,0 Mkr). Därav är nedskrivning av uppskjuten skattefordran 4,3 Mkr.

> Resultat per aktie för perioden januari-december blev -0,04 kr (-0,01 kr) 
> Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske
(0,05 kr)

VD kommenterar

Efter att ha lämnat ett svagt tredje kvartal bakom oss så är det nu glädjande för mig, som ny tillförordnad VD, att kunna rapportera en imponerande återhämtning under årets sista kvartal. 2021 har varit ett utmanande år för oss med komponentbrist och långa ledtider i de globala logistikkedjorna. Efter att ha levererat ”all-time-high” i antal installationer under senhösten, kunde vi slutligen rapportera en försäljning på över 60,8 miljoner under årets sista kvartal. Resultatet före skatt för fjärde kvartalet uppgick till 3,4 Mkr. Rörelseresultatet för helåret kom, i och med det starka sista kvartalet, precis över nollan. 

Lyckade installationer
Vårt starka fjärde kvartal beror på ett antal lyckade installationer. Lagom till OS moderniserar Norsk Tipping den digitala spelupplevelsen hos sina ombud runt om i landet. Tillsammans med slutkund har vi tagit fram en ny modern 17” touchskärm. Under kvartalet gjordes också större leveranser till Skånetrafiken, Swedbank, Sparbankerna och Fastighetsbyrån.

Ryckig marknad
Vi har märkt att de långa ledtiderna har skapat en viss osäkerhet bland våra kunder. Köpbesluten har tagit längre tid då det varit svårare att planera för framtida installationer. Beställningar och installationer har gått långsammare och mer stegvis än under normala förhållanden. Denna ryckighet har varit utmanande för många företag i vår bransch, så även för MultiQ.

Stabil kundbas
Vår stabila kundbas med återkommande intäkter utgör ett starkt fundament i vår verksamhet, även om orosmoln kring komponentbrist och långa ledtider kommer att kvarstå ett tag framöver. I Sverige har vi förlängt avtalen med några av våra stora kunder. Vår schweiziska partner JLS Digital, som erbjuder digitala kundupplevelser i butik tillsammans med MultiQs mjukvara, går starkt framåt med nya spännande affärer. Den danska verksamheten med stort fokus på kollektivtrafiken, går för högtryck. Vi har också fina affärer gjorda under 2021 som följer oss in i 2022, exempelvis löpande hårdvaru-leveranser till tyska läkemedelsföretaget Roche.

Uppköpserbjudandet från Vertiseit
Under januari månad offentliggjordes Vertiseits uppköpserbjudande av hela MultiQ koncernen. Vi inom MultiQ har fått samma information som marknaden och följer utvecklingen. Ett ägarskifte kan bli aktuellt under våren men fram till dess fortsätter vår verksamhet som tidigare. Aktuell och löpande information kring budet går att läsa via båda bolagens IR-sidor på webben.

Fantastisk personal
Som ny tillförordad VD vill jag passa på och uttrycka min tacksamhet till vår engagerade personal. Trots alla dagliga utmaningar, hemarbete och långa ledtider har alla gjort sitt yttersta för verksamheten. Under hösten lyckades vi med all-time-high på installationer och supportavdelningen fokuserade på en förbättrad kundupplevelse. Inom utveckling fortsätter vi att investera i vår plattform för att stärka vår ledande position inom affärskritiska digitala skärmtillämpningar.

Det har varit tydligt att konkurrensen om de större affärerna under året aldrig varit tuffare. Vår säljavdelning fortsätter därför oförtröttligt att lyfta på varje tänkbar sten för att säkerställa stabil tillväxt under 2022 och framåt.

Sammantaget ser vi ljus på framtiden, med goda möjligheter under 2022.

Johan Husberger
tf vd MultiQ

Intäkter
Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 60,8 Mkr (42,1 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 42,8% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen för fjärde kvartalet uppgick till 38,2% (38,4%).

Intäkterna för helåret uppgick till 165,6 Mkr (138,3 Mkr), vilket är en ökning med 19,7% jämfört med samma period förra året. Bruttomarginalen uppgick till 42,1% (45,2%).

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet förbättrades kraftigt jämfört med föregående år och uppgick till 3,5 Mkr (0,1 Mkr). Under helåret uppgick rörelseresultatet till 0,3 Mkr (-0,9 Mkr), vilket även det är en förbättring jämfört med föregående år.

Skatter
Under året har en uppdaterad bedömning skett avseende redovisade uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskott. Den rådande osäkerhet kring återhämtningstakten efter Covid-19 pandemin innebär exempelvis senarelagda aktiviteter hos kunderna, global komponentbrist på halvledare samt globala störningar i transportsystemen. Detta sammantaget har föranlett en nedskrivning med 4,3 Mkr under året.

Väsentliga händelser under januari-september 2021

>     MultiQ vann en ny kund inom spelbranschen
Atlantic Lottery Corporation (ALC) i Kanada tecknar avtal för MultiQs mjukvara och tillhörande service och support via partnern Scientific Games. Ordervärdet uppskattas till ca 9 MSEK under en femårsperiod. Leverans beräknas ske under 2021.

 

>     MultiQ tecknar ramavtal med Fastighetsbyrån
Fastighetsbyrån satsar på digitala skärmar för placering i skyltfönster samt inne i butikerna. Ramavtalet är en helhetslösning som omfattar mjukvara, hårdvara samt tillhörande service och support. Kommande avrop beräknas till ca 12 MSEK över en treårsperiod.

>     Umove A/S väljer ITS lösning från MultiQ
Det danska bussbolaget Umove A/S tecknar avtal med MultiQ avseende en totallösning för ITS (Intelligenta transportsystem) i bussar. Avtalet gäller de bussar som omfattas av Trafikselskabet Movias anbud A19, vilket Umove tidigare vunnit. Leverans sker andra halvåret av 2021 samt början av 2022. Ordervärdet är beräknat till cirka 7 MDKK.

>     Bussbolaget Anchersen stärker samarbetet med MultiQ
Det danska bussbolaget Anchersen tecknar avtal med MultiQ avseende en totallösning för ITS (Intelligenta transportsystem) i bussar. Avtalet gäller de bussar som omfattas av Trafikselskabet Movias anbud A19X, vilket Anchersen tidigare vunnit. Leverans sker andra halvåret av 2021 samt början av 2022. Ordervärdet är beräknat till cirka 6 MDKK.

>    MultiQ levererar interaktiva skärmar till skandinaviskt spelbolag
Norsk Tipping beställer MultiQs hårdvara via samarbetspartnern Telia. Leverans beräknas ske under höst och vinter 2021 med ett uppskattat värde på 10,6 MNOK.

>    MultiQ får ytterligare order från nordamerikanskt spelbolag
Western Canada Lottery Corporation (WCLC) beställer via partnern Scientific Games hårdvara från MultiQ. Ordervärdet uppskattas till 16 MSEK och leverans beräknas ske under hösten 2021. Ordern är ett avrop i det ramavtal som tidigare meddelats under 2019.

Väsentliga händelser under oktober-december 2021

>      Per den 8 november har Johan Husberger utsetts till tillförordnad VD.

>      Per den 1 november har Torbjörn Axelsson utsetts till ny tillförordnad CFO.

>     Tyska läkemedelsföretaget Roche väljer skärmar från MultiQ
MultiQ har fått en order värd cirka 4 MSEK av Roche, ett stort tyskt företag inom läkemedel och diagnostik. Totalt har MultiQ levererat över 6 500 skärmar till kunden. Leverans av skärmar kommer att ske löpandes från våren 2022 till våren 2023.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

>     Vertiseit AB lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i MultiQ International AB
Vertiseit AB offentliggjorde den 10 januari 2022 genom ett pressmeddelande ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i MultiQ International AB (publ) (”MultiQ”) avseende samtliga utestående aktier i MultiQ (”Erbjudandet”). Vederlaget i Erbjudandet består av nyemitterade B-aktier i Vertiseit, kontant betalning eller en kombination därav.

Framtid
På kort sikt råder en osäkerhet kring hur snabbt intäkterna fortsätter att återhämta sig, vilket förstås beror på pandemins följdverkningar. De intäkter som redovisas över tid ser ut att vara i stort sett opåverkade.

På längre sikt gäller fortsatt att marknaden för digital skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl i Sverige som på våra övriga marknader. Större aktörer får en fördel i skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa genom både egen tillväxt och köp av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men kring dessa stora svängningar mellan kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge prognoser eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde
Koncernen hade totalt 38,2 Mkr (39,3Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 31 december 2021, varav 18,2 Mkr (19,3 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 59,7 % (68,8 %). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden januari-december uppgick till 2,2Mkr (2,6 Mkr). Koncernen genererade under perioden ett kassaflöde från den löpande verksamheten med 9,6 Mkr (7,7Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i -1,3 Mkr (1,9 Mkr).

MultiQ är för närvarande finansierat genom egna medel samt en checkräkningskredit.

Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat under perioden januari-december uppgick till -3,2 Mkr (-3,4 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,2 Mkr (-3,4 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,3 Mkr (0,1 Mkr) i likvida medel per den 31 december 2021.

Risk- och osäkerhetsfaktorer
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2020, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. MultiQ’s årsredovisning för 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Redovisningsprinciper
Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2020. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2021 har haft någon väsentlig påverkan på koncernen.

Notering
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

Förslag till utdelning
Sedan tidigare har MultiQ en utdelningspolicy att dela ut 25 % av årsresultat efter skatt förutsatt att formella krav är uppfyllda, soliditeten är god och att inga andra speciella skäl föreligger för att justera detta. Styrelsens förslag till årsstämman är att besluta om att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2021 (0,05 kr).

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning                       26 april 2022

Delårsrapport januari-mars    24 maj 2022

Årsstämma                            24 maj 2022

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Lund den 17 februari 2022
Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 12:30.

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Johan Husberger, tf VD
Tfn: 010-211 66 19
E-mail: johan.husberger@multiq.com

Lars Pålsson, Ordförande
Tfn: 010-211 66 41
E-mail: lars.palsson@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.com

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00
E-mail: investors@multiq.com
Org. nr: 556458–6948

Om MultiQ
MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Bilagor:
MultiQ Bokslutskommunike 2021

Senaste finansiella rapporter

2022-04-28
Regulatory
2022-02-17
Regulatory
2021-11-23
Regulatory
2021-08-24
Regulatory
2021-05-25
Regulatory
Sida 1 av 29