1. Start
  2.  – Finansiella rapporter

Delårsrapport Januari - September 2021

Fortsatta följdverkningar av pandemin

Tredje kvartalet
>  Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 33,1 Mkr (30,1 Mkr)
>  Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -6,6 Mkr (0,8 Mkr). Därav är nedskrivning av uppskjuten skattefordran 4,0 Mkr.
>  Resultat per aktie för tredje kvartalet blev   -0,05 kr (0,01 kr)

Januari – september
>  Intäkterna för perioden januari - september uppgick till 104,8 Mkr (96,2 Mkr)
>  Resultatet efter skatt för perioden januari - september uppgick till -8,7 Mkr (-0,6 Mkr). Därav är nedskrivning av uppskjuten skattefordran 4,7 Mkr.
>  Resultat per aktie för perioden januari - september blev -0,07 kr (0,00 kr)

Styrelsen kommenterar
Det är en utmanande tid för oss och detta kvartal är rörelseresultatmässigt svagare än de tidigare. Vi har en långsammare återhämtningstakt än tidigare beräknat. Jämfört med tiden före pandemin så har vi fortsatt måttlig kundaktivitet, prishöjningar på inköp, samt ökade utvecklingskostnader. Pågående och framåt ser vi dock en fortsatt återhämtning med ökat antal installationer som kommer att ge positiva följdeffekter i form av ökade support- och mjukvaruintäkter.

På personalsidan har vi för några veckor sedan utsett Johan Husberger som tf vd. Johan är sedan tidigare säljchef för den svenska delen och har arbetat i bolaget i åtta år. Vi har också växlat till en ny tf cfo Torbjörn Axelsson. Vi hälsar både Johan och Torbjörn välkomna i dessa roller och har fullt förtroende för att de kommer att starkt bidra till vår vändning uppåt.

Positivt är att den ökade digitaliseringen i vårt samhälle fortsätter. En trend som vi förutser kommer att hjälpa oss accelerera i takt med att samhället öppnar upp igen. Inom detaljhandeln ser vi att vissa aktörer som tidigare uppdaterat sina digitala skärmar manuellt nu väljer att gå över till molntjänster. Även banker och fastighetsmäklare investerar just nu i vår teknik, exempelvis börjar ramavtalet som tecknades med Fastighetsbyrån under våren nu generera leveranser.

Inom kollektivtrafiken har vi viktiga kunder som sett ett minskat antal resenärer och därmed minskade intäkter. De bedömer dock att en återhämtning kommer och fortsätter att satsa på digitala lösningar både i fordon, vid stationer, på perronger och hos ombud. Den snabba digitaliseringen har bidragit till att resenärernas förväntningar har blivit högre och trafikinformation behöver därför vara tillgänglig i samma stund som behovet uppstår.

Intresset för internkommunikation har ökat när arbetsplatserna öppnar upp igen. Med en hybrid arbetssituation som kombinerar hemarbete och kontorsarbete blir vikten av attraktiv internkommunikation allt viktigare när medarbetarna är på plats. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett brett utbud av tjänster, väl anpassade till detta verksamhetsområde.

Produktutveckling
Vi strävar ständigt efter att kunna erbjuda nya innovativa lösningar anpassade efter marknadens behov. Under kvartalet har arbetet varit extra intensivt vilket har inneburit att våra omkostnader för utvecklingsavdelningen har ökat under tredje kvartalet jämfört med föregående år.

Vår plattform utökas till fler hårdvaruleverantörer och operativsystem, vilket kommer att bredda våra möjligheter. Vi arbetar också med våra kunders datavisualisering vilket kallas BI, Business Intelligence, för att underlätta i deras beslutsprocesser och bidra till att skapa intresse och motivation till en hel organisation eller för en enskild avdelning. Tillsammans med vår partner Telia utvecklar vi en Crowd Insight lösning anpassad för kontorsmiljöer. Hybridmodellen innebär att arbetsplatsen inte behöver rymma alla anställda samtidigt. Via digitala skärmar i foajéerna kan medarbetarna se var i byggnaden som det finns lediga kontorsplatser.

Styrelsen genom ordförande Lars Pålsson

Intäkter
Intäkterna för kvartalet uppgick till 33,1 Mkr (30,1 Mkr), vilket motsvarar en ökning med 10,0% jämfört med samma period förra året.

Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 42,6% (49,3%), vilket är lägre än motsvarande period föregående år och beror på större leveranser och produktmixen.

Intäkterna för perioden januari-september uppgick till 104,8Mkr (96,2 Mkr), vilket är en ökning med 8,9% jämfört med samma period förra året.  Bruttomarginalen uppgick till 44,4% (48,2%), vilket är lägre än föregående år.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgick till -2,3 Mkr (1,1 Mkr). Under perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till -3,2 Mkr (-1,0 Mkr), vilket är en försämring jämfört med föregående år.

Skatter
Under det tredje kvartalet har en uppdaterad bedömning skett avseende redovisade uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskott. Den rådande osäkerhet kring återhämtningstakten efter Covid-19 pandemin innebär exempelvis senarelagda aktiviteter hos kunderna, global komponentbrist på halvledare samt globala störningar i transportsystemen. Detta sammantaget har föranlett en nedskrivning med 4,0 Mkr.

Väsentliga händelser under januari-juni 2021

>    MultiQ vann en ny kund inom spelbranschen
Atlantic Lottery Corporation (ALC) i Kanada tecknar avtal för MultiQs mjukvara och tillhörande service och support via partnern Scientific Games. Ordervärdet uppskattas till ca 9 MSEK under en femårsperiod. Leverans beräknas ske under 2021.

>    MultiQ tecknar ramavtal med Fastighetsbyrån
som satsar på digitala skärmar för placering i skyltfönster samt inne i butikerna. Ramavtalet är en helhetslösning som omfattar mjukvara, hårdvara samt tillhörande service och support. Kommande avrop beräknas till ca 12 MSEK över en treårsperiod.

>    Umove A/S väljer ITS lösning från MultiQ
Det danska bussbolaget Umove A/S tecknar avtal med MultiQ avseende en totallösning för ITS (Intelligenta transportsystem) i bussar. Avtalet gäller de bussar som omfattas av Trafikselskabet Movias anbud A19, vilket Umove tidigare vunnit. Leverans sker andra halvåret av 2021 samt början av 2022. Ordervärdet är beräknat till cirka 7 MDKK.

>    Bussbolaget Anchersen stärker samarbetet med MultiQ
Det danska bussbolaget Anchersen tecknar avtal med MultiQ avseende en totallösning för ITS (Intelligenta transportsystem) i bussar. Avtalet gäller de bussar som omfattas av Trafikselskabet Movias anbud A19X, vilket Anchersen tidigare vunnit. Leverans sker andra halvåret av 2021 samt början av 2022. Ordervärdet är beräknat till cirka 6 MDKK.

>     MultiQ levererar interaktiva skärmar till skandinaviskt spelbolag
Norsk Tipping beställer MultiQs hårdvara via samarbetspartnern Telia. Leverans beräknas ske under höst och vinter 2021 med ett uppskattat värde på 10,6 MNOK.

>    MultiQ får ytterligare order från nordamerikanskt spelbolag
Western Canada Lottery Corporation (WCLC) beställer via partnern Scientific Games hårdvara från MultiQ. Ordervärdet uppskattas till 16 MSEK och leverans beräknas ske under hösten 2021. Ordern är ett avrop i det ramavtal som tidigare meddelats under 2019.

Väsentliga händelser under juli-september 2021
>   Inga väsentliga händelser har rapporterats under kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
>   Per den 8 november har Johan Husberger utsetts till tillfördnad VD.

>   Torbjörn Axelsson har per den 1 november utsetts till ny tillförordnad CFO.

Framtid
Osäkerheten vad gäller slutet av året är lägre jämfört med hur det såg ut för ett år sedan med anledning av Covid-19 pandemins följdverkningar.

Vi ser fortsatt en påverkan på projekt vad gäller komponentbrist i kölvattnet på pandemin. Detta leder till att visa leveranser skjuts på framtiden.

De återkommande intäkterna har varit stabila under hela pandemin och är så även under detta kvartal vilket utgör en solid grund i företaget.

Marknaden för digital skyltning bedöms växande i volym och sjunkande i pris, sammanlagt något växande i omsättning. Detta gäller såväl Sverige som i vår övriga marknad. Större aktörer får en fördel i skalbarhet. Vår avsikt är att tillhöra de största aktörerna och växa genom både egen tillväxt och förvärv av verksamheter.

Vår affärsmodell inkluderar både hårdvaruförsäljning med ett projektbaserat ojämnt intäktsflöde och en tjänstebaserad del med ett jämnare intäktflöde. Intäkter, bruttomarginal och resultat kan därför uppvisa en viss grundnivå men kring dessa finns stora svängningar mellan kvartalen.

Ovanstående ojämna svängningar medför även att vi avstår från att redogöra för orderstock eller från att avge prognoser eftersom dessa skulle kunna förmedla en felaktig indikation på bolagets utveckling i närtid.

Finansiell ställning, investeringar och kassaflöde
Koncernen hade totalt 41,9 Mkr (26,6 Mkr) i likvida medel och outnyttjade krediter per den 30 september 2021, varav 21,9 Mkr (6,6 Mkr) avsåg likvida medel. Soliditeten uppgick till 59,3% (73,9 %). Investeringar i anläggningstillgångar under perioden januari - september uppgick till 1,7 Mkr (2,3 Mkr). Koncernen genererade under perioden januari-september ett kassaflöde från den löpande verksamheten med 12,1 Mkr (-6,3 Mkr) och det totala kassaflödet resulterade i 2,4 Mkr (-10,9 Mkr). Det positiva kassaflödet i perioden är hänförligt till ett minskat rörelsekapital, 10,3 Mkr.

MultiQ är för närvarande finansierat genom egna medel samt en checkräkningskredit.

Moderbolaget
Moderbolagets rörelseresultat under perioden januari-september uppgick till -2,1 Mkr (-2,9 Mkr). Resultat efter finansiella poster uppgick till -2,1 Mkr (-2,9 Mkr) och investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Moderbolaget hade totalt 0,1 Mkr (0,1 Mkr) i likvida medel per den 30 september 2021.

Risk- och osäkerhetsfaktorer
MultiQ-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för risker av både finansiell- och rörelsekaraktär. Inom de i koncernen ingående bolagen pågår kontinuerliga processer för att identifiera förekommande risker samt bedöma hur dessa ska hanteras. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i MultiQ’s årsredovisning för 2020, till vilken hänvisas för en närmare genomgång. För närvarande finns vidare en ökad risk p g a den globala bristen på elektronikkomponenter. MultiQ’s årsredovisning för 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moder-bolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer.

Koncernen använder sig av samma redovisnings-principer såsom de har beskrivits i årsredovisningen för 2020. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2021 har haft någon väsentlig påverkan på koncernen.

Notering
MultiQ-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap sedan den 7 december 1999.

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2021               17 feb 2022
Delårsrapport jan-mar 2022           24 maj 2022
Årsstämma                                     24 maj 2022

Denna rapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer.

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 23 november 2021

Johan Husberger                                                  
Tf verkställande direktör

Lars Pålsson                                
Styrelseordförande

Jonathan Nilsson                      
Styrelseledamot


Bengt-Arne Molin
Styrelseledamot


Emil Hjalmarsson                                             
Styrelseledamot

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontakt-personers försorg, för offentliggörande den 23 november 2021 kl 12:30. 

Frågor med anledning av denna rapport besvaras av:

Johan Husberger, tf VD
Tfn: 010-211 66 19
E-mail: johan.husberger@multiq.com

Lars Pålsson, styrelseordförande
Tfn: 010-211 66 41
E-mail: lars.palsson@multiq.com

För kontinuerlig information om bolaget se: www.multiq.se

MultiQ International AB (publ)
Scheelevägen 17
223 70 Lund

Tfn: 010-211 66 00
E-mail: investors@multiq.com
Org nr: 556458-6948

Om MultiQ
MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Bilagor:
MultiQ Delårsrapport Januari - September 2021

Senaste finansiella rapporter

2022-04-28
Regulatory
2022-02-17
Regulatory
2021-11-23
Regulatory
2021-08-24
Regulatory
2021-05-25
Regulatory
Sida 1 av 29